POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

PIERRE FABRE

1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Niniejsza polityka prywatności i cookies („Polityka Prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz używaniu plików cookies przez Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 20/22, 02-762 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000021960, NIP 5262409388, kapitał zakładowy: 1 000 000 złotych („Spółka” lub „Pierre Fabre”), w związku z prowadzeniem przez Spółkę sklepu internetowego pod adresem www.dermo-cosmeshop.pl („Sklep”).

1.2

Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych.

1.3

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –w skrócie „RODO”.

1.4

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dermo-cosmeshop.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

1.5

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się ze Spółką poprzez adres e-mail: odo.pfdc@pierre-fabre.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

1.6

Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszej Polityce Prywatności, jak również zgodnie z informacjami, które zostały Państwu przekazane w chwili zbierania od Państwa danych. Niniejszą Politykę Prywatności oraz przekazane Państwu dodatkowe informacje należy czytać wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: www.dermo-cosmeshop.pl/terms-and-conditions-page.html

1.7

W przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej Sklepu przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z postanowieniami punktu 11 poniżej.

2.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PIERRE FABRE

2.1

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących konsumentami, które:

2.1.1

są użytkownikami Sklepu, w tym użytkownikami posiadającymi konto w Sklepie, jak i użytkownikami niezarejestrowanymi - odwiedzającymi stronę internetową Sklepu („Użytkownicy”);

2.1.2

są Użytkownikami, którzy zawarli ze Spółką umowę sprzedaży na odległość („Klienci”);

2.1.3

są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”).

3.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PIERRE FABRE

3.1

Spółka przetwarza między innymi następujące dane osobowe poszczególnych podmiotów danych:

3.1.1

Użytkowników nieposiadających konta na stronie Sklepu: adres IP urządzenia, z którego ten Użytkownik odwiedza stronę sklepu, adres e-mail (np. podawany w formularzu kontaktowym), informacje podawane na potrzeby konkursów i akcji promocyjnych;

3.1.2

Użytkowników posiadających konto na stronie Sklepu: dane wskazane w punkcie 3.1.1 powyżej, imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym telefon, adres e-mail), hasło do konta, inne dane uzupełnione przez Użytkownika w formularzu rejestracji oraz uzupełnione w ramach już założonego konta (np. płeć, wiek, adres zamieszkania, adres dostawy –na potrzeby przyszłych transakcji zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu), preferowane marki;

3.1.3

Klientów: dane wskazane w punkcie 3.1.2 powyżej, jak również numer zamówienia, informacje dotyczące sposobu zapłaty i inne dane dotyczące płatności (np. IBAN i BIC lub numer konta i kod banku, dane kart kredytowych), preferencje Klienta dotyczące produktów, opinie o produktach;

3.1.4

Skarżących: dane kontaktowe, dane zawarte w skardze lub innej korespondencji skierowanej do Spółki.

3.2

Niezależnie od danych wskazanych w punkcie 3.1 powyżej Spółka może również przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników (w tym Klientów) ze strony Sklepu (tzw. dane eksploatacyjne) tj.:

3.2.1

oznaczenia ich identyfikujące nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej;

3.2.2

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Użytkownik (w tym Klient) korzystał;

3.2.3

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3.2.4

informacje o skorzystaniu przez Użytkownika (w tym Klienta) z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie ze Sklepu, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach Sklepu, rozpatrywanie reklamacji związanych z prowadzonym kontem.
Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez stronę Sklepu, w tym poprzez elektroniczne formularze kontaktowe oraz chat online.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji, gdy jest to wymagane (np. przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Marketing bezpośredni produktów (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji, w tym otrzymywanie newslettera Sklepu).
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. prezentowanie oferty jej produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego lub telefonicznego kanału komunikacji.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem ze strony Sklepu.
Niezbędność do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych).
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Przeprowadzanie konkursów i akcji promocyjnych.
Zgoda na udział w konkursie/ akcji promocyjnej wyrażona w sposób określony w regulaminach poszczególnych konkursów/akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę.
Przedstawianie spersonalizowanych ofert, dopasowanych do indywidualnych preferencji oraz znanych lub przewidywanych oczekiwań Użytkowników (profilowanie).
Zgoda na profilowanie.

4.2

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Wykonanie umowy sprzedaży na odległość, w tym procesowania płatności, rejestrowania i finansowego rozliczania produktów dostarczanych Klientowi przez Spółkę.
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów podatkowych.
Marketing bezpośredni produktów i usług Spółki (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji, w tym otrzymywanie newslettera Sklepu).
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
Niezbędność do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Klientów.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych).
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
Przeprowadzanie konkursów i akcji promocyjnych.
Zgoda na udział w konkursie/ akcji promocyjnej wyrażona w sposób określony w regulaminach poszczególnych konkursów/akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę.

4.3

Dane osobowe Skarżących są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.

4.4

Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki oraz produktów lub usług innych spółek z grupy Pierre Fabre. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Państwu produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji oraz znanych lub przewidywanych oczekiwań. Operacje profilowania wykonywane są w oparciu o historię zakupów i wykonanych działań na stronie, wskazanych preferowanych marek przy zakładaniu profilu, danych podanych w profilu (płeć, wiek, miejsce zamieszkania), analiz na potrzeby przedstawienia diagnozy dermo-kosmetycznej oraz analiz statystycznych.

5.

OKRES PRZEZ JAKI PIERRE FABRE PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE

5.1

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

5.1.1

w związku z wykonaniem umowy o założenie konta na stronie Sklepu oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z przepisów kodeksu cywilnego);

5.1.2

w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń;

5.1.3

w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

5.1.4

w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);

5.1.5

w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

6.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

6.1.1

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique S.A.S z siedzibą we Francji – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach grupy Pierre Fabre, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej (np. w związku z realizacją wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);

6.1.2

podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (w szczególności w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach strony Sklepu - np. w związku z zamieszczeniem w ramach strony Sklepu treści bezprawnych);

6.1.3

podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z grupy Pierre Fabre usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

6.1.4

podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z grupy Pierre Fabre usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

6.1.5

podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z grupy Pierre Fabre innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom świadczącym usługi logistyczne oraz obsługi płatności – w związku ze świadczeniem tych usług.

7.

PRZEKAZYWANIE DANYCHOSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1

Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i procedurami.

8.2

Spółka wdrożyła technicznie i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. szyfrowanie oraz odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

8.3

Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

9.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

9.1

Korzystanie ze strony Sklepu, jak również kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z założeniem konta w ramach Sklepu, jak również zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

9.2

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie ze strony Sklepu ani zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na odległość. Brak podania danych osobowych do celu marketingu uniemożliwi przesyłanie Państwu informacji o promocjach i ofertach Sklepu.

10.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

10.1

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

10.1.1

prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

10.1.2

prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres);

10.1.3

prawo do usunięcia danych – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji, gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). Prawo to nie jest jednak bezwzględne, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

10.1.4

prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać;

10.1.5

prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeśli zwrócą się Państwo do nas z taką prośbą. Spółka może odmówić realizacji tego prawa w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

10.2

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.

10.3

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.4

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11.

COOKIES

11.1

Sklep zbiera w sposób automatyczny informacje zawartych w plikach cookies.

11.2

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.3

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako operator strony Sklepu.

11.4

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

11.4.1

dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

11.4.2

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

11.4.3

utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

11.5

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

11.5.1

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;

11.5.2

„analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu;

11.5.3

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

11.5.4

„marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

11.6

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11.7

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.